โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

1.บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผรการจัดซื้อ

2.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

3.แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ

4.แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ

5.แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น

6.ค่าซ่อมครุภัณฑ์

7.จ้างเหมาบริการ

8.แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์

9.แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.

10แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว

11.ค่าบริการ

12.แผนการจัดซื้อว้สดุสำนักงาน

13.แผนกาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม

14.แผนการจ้างเหมาทำฟันเทียม

15.แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

16.แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตรรม

17.แผนจัดจ้งเหมา Lab เอกชน

18.แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

19.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว