โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

F

 1. F-OBS-001_แบบบันทึกการตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์
 2. F-OBS-002_ทะเบียนผู้รับบริการ NST และหัตถการอื่นๆ
 3. F-OBS-003_ทะเบียนการคลอด
 4. F-OBS-004_รายงานประจำเวร
 5. F-OBS-005_ทะเบียนส่งซ่อมพัสดุวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
 6. F-OBS-006_แบบบันทึก รับ – ส่ง สิ่งส่งตรวจและการตรวจพิเศษ
 7. F-OBS-007_สำเนาหนังสือรับรองการเกิด
 8. F-OBS-008_กระดาษซับเลือด
 9. F-OBS-009.01_PARTOGRAPH
 10. F-OBS-009.02_Summary of labour and delivery
 11. F-OBS-009.03_แบบประเมินภาวะเสี่ยงทุกระยะของการคลอด
 12. F-OBS-009.04_แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตในหญิงมีครรภ์
 13. F-OBS-009.05_แบบบันทึกสัญญาณชีพ (มารดา)
 14. F-OBS-009.06_การวางแผนการจำหน่าย (มารดา)
 15. F-OBS-009.07_การวางแผนการจำหน่าย (มารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง)
 16. F-OBS-009.08_แบบบันทึกสัญญาณชีพ
 17. F-OBS-010_ทะเบียนตรวจเยี่ยมหลังคลอด
 18. F-OBS-011.01_บัตรเด็กแรกเกิด รพ.บางน้ำเปรี้ยว
 19. F-OBS-011.02_บันทึกการพยาบาลทารกแรกเกิด (NEWBORN RECORD)
 20. F-OBS-011.03_NEW BORN PHYSICAL
 21. F-OBS-011.04_แบบประเมินการให้นมมารดา
 22. F-OBS-011.05_การวางแผนการจำหน่าย (ทารก)
 23. F-OBS-012_ทะเบียนหนังสือรับรองการเกิด
 24. F-OBS-013_แบบบันทึกข้อมูลที่จะแจ้งกับผู้คลอด
 25. F-OBS-014_บันทึกการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์หมดอายุ
 26. F-OBS-015_ทะเบียนการส่งต่อขอย้ายปฏิเสธการรักษา
 27. F-OBS-016_แบบติดตามเยี่ยมผู้รับบริการคลอดบุตรและทารกแรกเกิด
 28. F-OBS-017_แบบบันทึกข้อมูลการแจ้งความเสี่ยงของมารดาและทารก
 29. F-OBS-018_แบบประเมิน APGAR SCORE
 30. F-OBS-019_ทะเบียนรับศพเด็ก
 31. F-OBS-020_ใบติด EFM , US
 32. F-OBS-021_Doctor Progress Note
 33. F-OBS-022_การตรวจร่างกายประเมินอายุครรภ์
 34. F-OBS-023_บันทึกการพยาบาล รับใหม่และประเมินสมรรถนะของผู้คลอด
 35. F-OBS-024_แบบบันทึกข้อมูลการแจ้งภาวะเสี่ยงของทารกคลอดก่อนกำหนด
 36. F-OBS-025_แบบบันทึกอุณหภูมิห้องคลอด
 37. F-OBS-026_บันทึกผลการคลอด
 38. F-OBS-027_แบบบันทึกการส่งตัวผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว