โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB 1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการเปดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
1.12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนอินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยราชการ
5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีทีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.1 รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
7.2 รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาย การบริหารและทรัพยากรบุคคล

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินและเกกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ระดับดีเด่นและระดับดีมาก และในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

  1. ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และระดับดีมาก

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวทาวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการ่ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชนฺ์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยก่ีกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีกรอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด             “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลกรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STORNG…..”

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ      ผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว