โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

R

 1. R-PCT-MED-001_Stroke guideline
 2. R-PCT-MED-002_แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
 3. R-PCT-MED-004_Care Map การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างครบวงจร
 4. R-PCT-MED-005_Hypovolemic shock
 5. R-PCT-MED-006_Hyperglycemia guideline
 6. R-PCT-MED-007 แก้ไข 01_Guigeline For Hypoglycemia
 7. R-PCT-MED-008_Care Map การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร
 8. R-PCT-MED-009 แก้ไข01_แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Severe Sepsis & Septic shock
 9. R-PCT-MED-010_Status epilepticus guideline
 10. R-PCT-MED-011_การเปรียบเทียบการคำนวณค่าความเสี่ยงของการเกิด ischemic stroke
 11. R-PCT-MED-012 แก้ไข01_CPG for Hypertension
 12. R-PCT-MED-013_แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการถอนแอลกอฮอล์
 13. R-PCT-MED-014_แนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
 14. R-PCT-MED-015_Guideline for bradycardia with pulse
 15. R-PCT-MED-016 แก้ไข 01_COPD Guideline
 16. R-PCT-MED-017_DHF Guideline
 17. R-PCT-MED-018_Guideliene Asthma
 18. R-PCT-MED-019_Guideline for tachycardia with pulse
 19. R-PCT-MED-020_แนวทางการรับส่งต่อทำ CAG ± PCI ของเขตสุขภาพที่ 6
 20. R-PCT-MED-021_แนวทางในการดูแลผู้ป่วย Atypical chest pain
 21. R-PCT-MED-022_แผนภูมิแนวทางการให้ Streptokinase (ภายใน 20.00 น.)
 22. R-PCT-MED-023_แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีไข้ที่สงสัยไข้เลือดออก
 23. R-PCT-MED-024_การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
 24. R-PCT-MED-025_แนวทางการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังของ COPD Clinic
 25. R-PCT-MED-026_แนวทางการดูแลผู้ป่วย Acute Exacerbation ของรพ.สต อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 26. R-PCT-MED-027_Guideline snake bite รพ.บางน้ำเปรี้ยว
 27. R-PCT-MED-028_แนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว