โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

เอกสาร/รายงานการประชุม

Flow Chart การรับฟังข้อร้องเรียน
แนวทางการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและการจัดการ
รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน
คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประชุมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน – ITA
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานความก้าวหน้าของแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2560

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ครั้งที่ 1/2561

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศและพยานรับบรอง

 

 

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว