โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ITA 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ
-คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
-คำสั่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-.แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์ 

3.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-หนังสือจัดสรรงบประมาณ
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
-แผนเงินบำรุง 2563
-แผนเงินบำรุง 1
-แผนเงินบำรุง 2
-แผนเงินบำรุง 3
 -แผนเงินบำรุง 4
-คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
-ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานปิดประกาศของหน่วยงาน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ไตรมาส 1
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 2
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ไตรมาส 3
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ไตรมาส 4
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลสาธารณะ
3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
-หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2563
-รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
-แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2562
-สขร.1 เดือนพฤศจิกายน2562
-สขร.1 เดือนธันวาคม 2562
-สขร.1 เดือนมกราคม 2563
-สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ
ไตรมาสที่ 1
-วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
-วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ไตรมาสที่ 2
– วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
– วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ไตรมาสที่ 3
– วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
– วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ไตรมาสที่ 4
– วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
– วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
 – เดือนตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
– เดือน ตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 -เดือนตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
โครงการ
-รายงานการประชุม/โครงการ
-ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
โครงการ
-รายงานการประชุม/โครงการ
-แผนงาน/โครงการ
-ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
บันทึกข้อความสรุปการดำเนินโครงการ
-รายงานการประชุม/โครงการ
ภาพถ่ายประกอบ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.นโยบาลและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนอินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยราชการ
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีทีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปบันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
2.รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต -บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์ -แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แผน 2563
-แผนเงินบำรุง 2563
7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
ไตรมาส 1
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 2
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ไตรมาส 3
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ไตรมาส 4
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลสาธารณะ
7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
– เดือน ตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563
8.มาตรฐาน หรือข้อมูลการปฏิบัติงาน
9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
10.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
11.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB.10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน
-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
– แผน 1
– แผน 2
– แผน 3
– แผน 4
– แผน 5
– แผน 6
– แผน 7
– แผน 8
– แผน 9
– แผน 10
– แผน 11
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)
บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน(ที่ผ่านมา)
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 1
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 3
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 4
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 5
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 6
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 7
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 8
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 9
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 10
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 11
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 12
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 13
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 14
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB12 หน่วยงานมีแผนการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
– เอกสารแนบ 1 ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิงานต่ำ
– เอกสารแนบ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
– เอกสารแนบ 3 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
เอกสารแนบ 4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
– เอกสารแนบ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– เอกสารแนบ 6 แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
– เอกสารแนบ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
– เอกสารแนบ 8 วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว
– เอกสารแนบ 9 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
– เอกสารแนบ 10 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
– ภาพภ่ายประกอบ
-หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
-หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผลผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
1.ณ 1 เมษายน 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในทีเปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
-เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
-ภาพถ่ายประกอบ
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.ณ 1 ตุลาคม 2562  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในทีเปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
-เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
-ภาพถ่ายประกอบ
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด
-ภาพถ่ายประกอบ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
-หลักฐานช่องทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
-คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
-แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chartที่ติดบริเวณหน่วยงานและภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
-หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน
1.รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปบันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
2.รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต -บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์ -แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
-บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 12 เดือน
1.รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปบันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
2.รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริตบันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์ แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
– มาตรการการรับสินบนและการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
– มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
– มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
– มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
– มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการใช้รถราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามกฎหมายที่กำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
– มาตรการการรับของแถม
– มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
-หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
-บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB18 หน่วยงานมีการเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
– โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเาริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
– บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– หลักฐานการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่
– การรวมกลุ่มมีการกำหนด 1.สมาชิกกลุ่ม 2.วัตถุประสงค์ 3.ระเบียบหรือแนวทาง
– หลักฐานแสดงความคิดริเริ่มของกลุ่ม
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– สรุปผลรายงานการประชุม
– รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดปลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB20)
– หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
– บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– หลักฐานการจัดประชุม/อบรม สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
– รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
– ภาพถ่ายประกอบ
– หนังสือรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
-ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
1.แผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
1.1 รายงานผลการกำกับติดตามใน ไตรมาสที่ 2
1.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 4
1.1 รายงานผลการกำกับติดตามในไตรมาส 4
1.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 4
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2. มาตรการ
3. คู่มือการปฏิบัติงาน
4. แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
5. หลักฐานการประชุมชี้แจง
6. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
7. บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
8. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
1.เนื่อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
2.ภาพถ่ายประกอบ
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว