โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ITA 2562 (แบบร่าง)

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่
2.คำสัั่ง/ข้อสั่งการ
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.3การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
– หนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินงาน
– หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 โครงการ
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน
ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประจำเดือนมกราคม 2562
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562

4.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน
ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประจำเดือนมกราคม 2562
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือนมีนาคม 2562

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการประชุมจัดประชุม
5.2 รายงานการประชุมและ ภาพกิจกรรม
5.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร
5.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
6.2 รายงานการประชุมและภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
6.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
6.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
7.1 บันทึกข้อความสรุปการจัดประชุม
7.2 สรุปรายงานการประชุมและภาพกิจกรรม
7.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
7.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
– ผู้บริหารหน่วยงาน
– นโยบายของผู้บริหาร
– โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
– ยุทธศาสตร์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
– จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (4)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปิญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ
9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
– แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประจำเดือนมกราคม 2562
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (4)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5)
10.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.1 รายงานรับทราบการประเมินผล
11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 4
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 5
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 6

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
12.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า
13.2 เอกสารแนบ 1 ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิงานต่ำ
13.3 เอกสารแนบ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
13.4เอกสารแนบ 3  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
13.5 เอกสารแนบ 4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
13.6 เอกสารแนบ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
13.7 เอกสารแนบ 6  แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
13.8 เอกสารแนบ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
13.9 เอกสารแนบ 8  วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว
13.10 เอกสารแนบ 9 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
13.11 เอกสารแนบ 10 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
13.12 ภาพภ่ายประกอบ
13.13 รายงานการประชุม

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
14.1 ประกาศโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
14.2 ภาพถ่ายประกอบ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
15.2 บันทึกข้อความแจ้งเวียนเจตจำนงค์
15.3 ภาพถ่ายประกอบ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน
16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ
16.2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/ Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม
16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
16.6 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
16.8 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฯ
17.2 มาตรการการป้องการรับสินบนของโรงพยาบาลและคู่มือ
17.3 แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
17.4 รายงานกำกับติดตามและสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
17.5 แนวทางการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 โครงการ/กิจกรรม ซื่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกขอความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
– โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
18.2 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
–   18.2.1  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
–   18.2.2 หนังสือส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
–   18.2.3 คู่มือการขับเคลื่อนค่านิยมบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
–   18.2.4 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
–   18.2.5 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544
–   18.2.6 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับขอขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
–   18.2.7 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ
–   18.2.8 นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18.3 ภาพถ่ายการดำเนินงาน
18.4 การรายงานตามโครงการ
18.5 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
19.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
19.2 การรวมกลุ่ม
19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
21.3 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
22.1 หลักฐานการจัดการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ)
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
22.3 ภาพถ่ายประกอบ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
23.1 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงาน
23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 2 ไตรมาส
– ไตรมาสที่ 2
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
– ไตรมาสที่ 4

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่มาตรการ
25.2 บันทึกข้อความแจ้งเวียน
25.3 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
25.4 คู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน
25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.6 หลักฐานการประชุมชี้แจง

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 
26.2 ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
26.3 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2024 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว