โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

WI

 1. WI-OBS 02.01_การรับเด็ก
 2. WI-OBS 02.02_การออกหนังสือรับรองการเกิดและการแจ้งเกิด
 3. WI-OBS 02.03_การดูแลทารกปกติ
 4. WI-OBS 02.04_การป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด
 5. WI-OBS 02.05_การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักมาก
 6. WI-OBS 02.06_การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย
 7. WI-OBS 02.07_การดูแลทารกที่ได้รับการรักษาในตู้อบ
 8. WI-OBS 02.08_การดูแลทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิต่ำ (Hypothermia)
 9. WI-OBS 02.09_การดูแลทารกที่มีภาวะ Hypoglycemia
 10. WI-OBS 02.10_การส่งเด็ก
 11. WI-OBS 02.11_การเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจคัดกรองโรคปัญญาอ่อนในทารกแรกเกิด
 12. WI-OBS 02.12_การเรียงแฟ้มประวัติทารกแรกเกิดที่จำหน่าย
 13. WI-OBS 02.13_การส่งต่อทารกแรกเกิด
 14. WI-OBS-01.01_การเตรียมความพร้อมเมื่อขึ้นปฏิบัติงาน
 15. WI-OBS-01.02_การรับใหม่ผู้รับบริการคลอด
 16. WI-OBS-01.03_การดูแลขณะรอคลอด
 17. WI-OBS-01.04_การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
 18. WI-OBS-01.05_การดูแลผู้รับบริการคลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดโดยใช้ยา
 19. WI-OBS-01.06_การตรวจยืนยันภาวะน้ำเดิน
 20. WI-OBS-01.07_การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำเดิน
 21. WI-OBS-01.08_การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำ(Prolapsed cord)
 22. WI-OBS-01.09_การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอด
 23. WI-OBS-01.10_การเตรียมเพื่อการคลอด
 24. WI-OBS-01.11_การสอนเบ่งคลอด
 25. WI-OBS-01.12_การทำคลอดปกติ(Normal Delivery)
 26. WI-OBS-01.13_การตัดและเย็บแผลฝีเย็บ (Episiotomy and Repair)
 27. WI-OBS-01.14_การช่วยคลอดด้วยคีม, เครื่องดูดสุญญากาศ, ท่าก้น
 28. WI-OBS-01.15_การเตรียมผู้รับบริการคลอดก่อนผ่าตัดคลอด
 29. WI-OBS-01.16_การดูแลผู้รับบริการที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล
 30. WI-OBS-01.17_การตรวจแผลฝีเย็บ
 31. WI-OBS-01.18_การดูแลมารดาหลังคลอด
 32. WI-OBS-01.19_การดูแลผู้รับบริการคลอดที่มีภาวะรกค้าง
 33. WI-OBS-01.20_การย้ายหลังคลอด
 34. WI-OBS-01.21_การดูแลมารดาหลังคลอดที่ตกเลือดหลังคลอด
 35. WI-OBS-01.22_การจำหน่ายผู้รับบริการคลอด
 36. WI-OBS-01.23_การเรียงแฟ้มประวัติผู้รับบริการคลอดที่จำหน่าย

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว