โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

ITA 2566

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. คำสั่ง/ประกาศที่ระบุกรอบแนวทาง
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1. ข้อมูลผู้บริหาร
  2. นโยบาย
  3. โครงสร้างหน่วยงาน
  4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง
  5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
   1. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
   2. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง
   3. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
   4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
    1. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์
   6. กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  7. ข้อมูลการติดต่อ
  8. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(เป็นไปตามข้อ 9 )
 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 12. คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
  2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
   1. แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
   2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
   1. ไตรมาสที่ 1
   2. ไตรมาสที่ 2
   3. ไตรมาสที่ 3
   4. ไตรมาสที่ 4
  4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1)

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มราบงาน
 3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (งบดำเนินการ งบลงทุน)
  4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  5. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
  3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
  4. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
  5. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามข้อกำหนด
   1. ไตรมาสที่ 1
   2. ไตรมาส 2
   3. ไตรมาส 3
   4. ไตรมาส 4
  6. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  7. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
  8. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
  9. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา
  1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบคือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
  3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. ไตรมาสที่ 1
 2. ไตรมาสที่ 2
 3. ไตรมาสที่ 3
 4. ไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. มีการรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 7. สื่่อประกอบการอบรม
  1. สื่อความรู้เกี่ยวกับวินัย
  2. สื่อความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน
  3. สื่อความรู้จิตพอเพียงต้านทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 1. ไตรมาส 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
 2. ไตรมาส 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกืจของหน่วยงาน
 2. มีรายงานการประชุม/กิจกรรม ที่ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. มีรายงานการประชุม/กิจกรรม ที่ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินการ
 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 5. มีรายงานการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
 6. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 7. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ กละมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 8. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ไตรมาส 2 หรือ 3

 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว้บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีคำสั่ง หรื้อประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  1. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NOo Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  2. มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

 1. มีบันทึกข้อความ ทีผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
 2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินตามแนวทางปฏบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื่้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 2. มีรายงานการประเมินฯ นำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องการการใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
  1. การยืมพัสดุประเภทคงรูป ระหว่างหน่วยงาน การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
  2. การยืมพัสดุประเภทคงรูป ระหว่างหน่วยงาน การยืมใช้ภายนอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
  3. มีผ้งกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานตามข้อ 1 และข้อ 2
  4. มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุคงรูป
  5. มีกลไกกำกับติดตาม
 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
  1. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  2. มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  3. มีแบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
  4. มีกลไกกำกับติดตาม
 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3
 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
  1. มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบเพื่ออนุมัติและลงนาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  1. มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบเพื่ออนุมัติและลงนาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบไตรมาส 2

 1. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 1. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

 1. มีบันทึกข้อความแสดงถึงการขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน
 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน
 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน ละมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน
 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน ละมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาสที่ 2

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)อย่างเป้นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีการสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17
 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ไตรมาสที่ 2

 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีการรายงานการเรี่ยไรการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีการรายงานการเรี่ยไรการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 20 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) ของกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) ของกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2. โครงการ และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) ของกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 3. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารารับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) ของกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption) ของกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. สื่่อประกอบการอบรม
  1. สื่อความรู้เกี่ยวกับวินัย
  2. สื่อความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน
  3. สื่อความรู้จิตพอเพียงต้านทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT 21หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของ ผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส 2

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. บันทึข้อความแจ้งเวียน คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ที่อยู่

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
100 หมู่2 ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร 038-581285   Fax 038-581103

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00 น.-16:00 น.
คลินิกนอกเวลา: 16:00 น.- 20:00 น.
เสาร์อาทิตย์ : 8:00 น.- 20:00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว